Đặt lệnh và giao dịch phái sinh trên app SmartOne

Sau khi đổi tài khoản hiển thị sang Tài khoản phái sinh, khách hàng thực hiện các thao tác đặt lệnh và giao dịch hợp đồng tương lai tương tự như với đặt lệnh mua bán cổ phiếu. Xem chi tiết hướng dẫn tại đây.

Leave a Reply

%d bloggers like this: