Quy định giao dịch của Sở Giao dịch Upcom

1. Thời gian giao dịch

PhiênThời gianPhương thức giao dịch
Phiên sáng9h00 – 11h30Khớp lệnh liên tục
Lệnh áp dụng: LO
Giao dịch thỏa thuận
Nghỉ trưa11h30 – 13h00 
Phiên chiều13h00 -15h00Khớp lệnh liên tục
Lệnh áp dụng: LO
Giao dịch thỏa thuận

2. Phương thức khớp lệnh

a. Lệnh giao dịch

Lệnh giới hạn (LO): Là lệnh mua hoặc lệnh bán chứng khoán tại một mức giá xác định hoặc tốt hơn. Lệnh có hiệu lực kể từ khi được nhập vào hệ thống giao dịch cho đến hết ngày giao dịch hoặc cho đến khi lệnh bị hủy bỏ.

b. Phương thức giao dịch

 • Khớp lệnh liên tục: Là phương thức giao dịch được hệ thống thực hiện trên cơ sở so khớp các lệnh mua và lệnh bán chứng khoán ngay khi lệnh được nhập vào hệ thống giao dịch. Giá khớp là mức giá của các lệnh giới hạn đối ứng đang nằm chờ trên sổ lệnh.
 • Khớp lệnh thỏa thuận: Là phương thức giao dịch mà bên mua và bên bán tự thỏa thuận với nhau về các điều kiện giao dịch, sau đó thông báo cho công ty chứng khoán ghi nhận kết quả giao dịch vào hệ thống giao dịch. Hoặc bên mua/ bên bán thông qua công ty chứng khoán để tìm đối tác giao dịch thỏa thuận đối ứng.

3. Nguyên tắc khớp lệnh

 • Ưu tiên về giá: Các lệnh có mức giá tốt hơn (lệnh mua với mức giá cao hơn, lệnh bán với mức giá thấp hơn) được ưu tiên thực hiện trước
 • Ưu tiên về thời gian:
  • Lệnh mua hoặc bán có cùng mức giá thì lệnh giao dịch được nhập trước vào hệ thống được ưu tiên thực hiện trước.
  • Trong đợt khớp lệnh liên tục, nếu lệnh mua và bán thỏa mãn về giá (Giá mua ≥ Giá bán) thì mức giá khớp là mức giá của lệnh nhập vào hệ thống trước.

4. Đơn vị giao dịch và yết giá

a. Đơn vị giao dịch

 • Đối với giao dịch khớp lệnh lô chẵn: 100 cổ phiếu.
 • Không quy định đơn vị giao dịch đối với giao dịch thỏa thuận.
 • Giao dịch thỏa thuận không được phép thực hiện trong ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu mới niêm yết hoặc ngày giao dịch trở lại sau khi bị tạm ngừng giao dịch 25 ngày liên tiếp cho đến khi có giá tham chiếu được xác lập từ kết quả của phương thức khớp lệnh liên tục.

b. Đơn vị yết giá

Hình thức giao dịchCổ phiếu(Niêm yết)
Giao dịch khớp lệnh100 đồng
Giao dịch thỏa thuậnKhông quy định

5. Giá tham chiếu và biên độ dao động giá

a. Giá tham chiếu

Giá tham chiếu là bình quân gia quyền của các giá giao dịch lô chẵn thực hiện theo phương thức khớp lệnh liên tục của ngày giao dịch gần nhất trước đó.

b. Biên độ dao động giá

Biên độ dao động giá quy định trong ngày đối với cổ phiếu là ± 15% so với giá tham chiếu.

 • Giá tối đa (Giá trần) = Giá tham chiếu x (100% + Biên độ dao động giá)
 • Giá tối thiểu (Giá sàn) = Giá tham chiếu x (100% – Biên độ dao động giá)

Đối với cổ phiếu mới niêm yết hoặc giao dịch trở lại sau khi bị tạm ngừng giao dịch 25 ngày liên tiếp, biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên là ±40% so với giá tham chiếu.

Đối với trường hợp trả cổ tức/thưởng bằng cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu trong ngày không hưởng quyền hoặc trả cổ tức bằng tiền lớn hơn hoặc bằng giá bình quân gia quyền trong ngày giao dịch liền trước ngày không hưởng quyền thì biên độ dao động giá  là ±40% so với giá tham chiếu.

6. Đặt lệnh giao dịch

Được phép đặt đồng thời cả lệnh mua và lệnh bán cùng một loại chứng khoán trong phiên khớp lệnh liên tục.

7. Hủy, sửa lệnh giao dịch khớp lệnh

Chỉ được sửa lệnh (sửa giá, sửa khối lượng) và hủy lệnh đối với lệnh chưa khớp. Thứ tự ưu tiên của lệnh sau khi sửa được xác định như sau:

 • Trường hợp sửa khối lượng giảm: Thứ tự ưu tiên của lệnh không thay đổi.
 • Trường hợp sửa khối lượng tăng hoặc sửa giá: Thứ tự ưu tiên của lệnh được tính kể từ khi lệnh sửa được nhập vào hệ thống giao dịch.

8. Hủy, sửa lệnh giao dịch thỏa thuận

Giao dịch thỏa thuận đã thực hiện trên hệ thống giao dịch UPCOM không được phép hủy bỏ.

9. Các giao dịch đặc biệt

Các giao dịch mua, bán cổ phiếu quỹ, giao dịch tạo lập thị trường của thành viên tạo lập thị trường cần tuân thủ những quy định riêng trong Thông tư 203/2015/TT-BTC của Bộ Tài Chính.

Giao dịch của cổ đông lớn, cổ đông nội bộ và người có liên quan cần tuân thủ các quy định riêng ở Luật chứng khoán và thông tư 155/2015/TT-BTC của Bộ Tài Chính.

Xem thêm: Quy định giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh