Xác định điểm đảo chiều bằng mô hình Bump and Run

Đảo chiều xu hướng là một kỹ thuật khó, đòi hỏi người phân tích phải có những kinh nghiệm nhất định trong phân tích kỹ thuật, thực tế thì không có nhiều những mẫu hình đảo chiều xu hướng đáng…

error: Content is protected !!