Chuyển tài khoản mặc định trên web SmartOne

Để chuyển tài khoản mặc định trên web SmartOne từ tiểu khoản 1 sang các tiểu khoản 3/6/8, khách hàng làm theo các bước hướng dẫn sau đây:

Bước 1: Đăng nhập tài khoản trên https://smartone.vps.com.vn

Bước 2: Khách hàng nhấn vào nút Thay đổi ở góc phải bên trên hệ thống 

Bước 3: Chọn loại tài khoản muốn đặt làm tài khoản mặc định và nhấn Xác nhận.

chuyển tài khoản mặc định trên web SmartOne

Xem thêm: Hướng dẫn đăng ký Smart OTP trên web SmartOne