Đăng ký thực hiện quyền trên web SmartOne

Tại giao diện màn hình chính, khách hàng vào phần Tiện ích, chọn Đăng ký thực hiện quyền.

thực hiện quyền trên web SmartOne

1. Thông tin quyền

đăng ký thực hiện quyền trên web SmartOne

2. Trạng thái thực hiện quyền

Hướng dẫn đăng ký thực hiện quyền trên web SmartOne

3. Lịch sử hưởng quyền

xem lịch sử hưởng quyền trên web SmartOne

Xem thêm: Hướng dẫn xem thông tin và quản lý tài khoản trên web SmartOne