Hướng dẫn xem Danh mục tài sản trên web SmartPro

Chức năng Danh mục tài sản trên SmartPro giúp khách hàng có thể cập nhật các thông tin về tài sản, giá trị ký quỹ, sức mua… Trên menu Danh mục tài sản, khách hàng chọn tab Tài sản và sức mua.

danh mục tài sản trên web SmartPro

Danh mục tài sản hiển thị các thông tin cơ bản sau:

  • Tiền mặt
  • Tiền chưa thanh toán
  • Tổng phí giao dịch + Thuế
  • Tiền ký quỹ
  • Tiềm mặt có thể rút
  • Ký quỹ ban đầu
  • Tổng tài sản…

*Lưu ý: Chức năng Danh mục tài sản trên web SmartPro sẽ hiển thị vị thế đang nắm giữ, nhấn Đóng vị thế, hệ thống sẽ hiển thị màn hình đặt lệnh, nhập giá đặt lệnh và nhấn vào Short/Long.

Xem thêm: Hướng dẫn xem thông tin tài khoản trên web SmartPro