Hướng dẫn nộp rút tiền ký quỹ trên web SmartOne

Sau khi chuyển tiền vào tài khoản giao dịch phái sinh (tiểu khoản đuôi 8) theo hướng dẫn Nộp tiền vào tài khoản phái sinh, khách hàng có thể nộp rút tiền ký quỹ trên web SmartOne, theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Đăng nhập web https://smartone.vps.com.vn/ và chọn mục Tiện ích > Chuyển tiền

web smartone

Bước 2: Lựa chọn tiểu khoản đuôi 8 (tài khoản phái sinh)

lựa chọn tiểu khoản đuôi 8

Bước 3: Tích chọn Nộp tiền ký quỹ CKPS tại VSD (nếu khách hàng muốn nộp tiền ký quỹ). Hoặc tích vào Rút tiền từ TK ký quỹ CKPS tại VSD (nếu khách hàng muốn rút tiền ký quỹ về tài khoản).

nộp/ rút tiền ký quỹ tại VSD

Bước 4: Nhập số tiền cần nộp/ rút, sau đó ấn Thực hiện.

Sau khi Nộp tiền ký quỹ thành công, khách hàng có thể bắt đầu giao dịch phái sinh. 

Các thao tác đặt lệnh và giao dịch hợp đồng tương lai tương tự như với đặt lệnh mua bán cổ phiếu. Xem chi tiết hướng dẫn tại:

Hướng dẫn đặt lệnh mua chứng khoán trên web SmartOne

Hướng dẫn đặt lệnh mua chứng khoán trên app SmartOne